1. Kyu

1. kyu (Barna öv)

  Vizsgakövetelmény: min. 15 edzőtábori pont

Kihon Waza:

  • Kette Juntsuki Chudan – nidantsuki (chudan-Jodan-Chudan)

  • Kette Gyakutsuki Chudan – nidantsuki (chudan-Jodan-Chudan)

  • Kette Juntsuki no tsukomi Jodan – nidantsuki (Jodan-Chudan-Gedan)

  • Kette Gyakutsuki no tsukomi Chudan – nidantsuki (chudan-Jodan-Chudan)

  • Tobikomitsuki Jodan Jodan-Chudan-Gedan Uke(védés)

  • Tobikomi Nagashitsuki Jodan Jodan-Chudan-Gedan Uke(védés)

  • Maegeri kakeashi mawashigeri Chudan

  • Mawashigeri jodan – Ushirogeri Chudan

  • Tobi Nidan Maegeri (Chudan, Jodan)

  • Sokutogeri chudan – Ushiro Uramawashigeri jodan

Renzoku Waza:

–       Juntsuki dachi: Okuriashi Shuto Uchi Jodan – Maegeri chudan – Nagashi Harai Uke chudan, Okuriashi Shuto uchi jodan – Nagashi Tate Shuto jodan – Hikiashi Gedanbarai – Soto Uke jodan, Yoko Maegeri chudan – Ayumiashi Juntsuki chudan 

–       Gyakutsuki dachi: Nanane Okuriashi Soto uke jodan, Mawashi geri chudan – Nagashi gyakutsuki chudan – Tsugiashi ashibarai – Gyaku Haito uchi jodan – Tsugiashi sokuto chudan – Uraken uchi Jodan, Gyakutsuki chudan

–       Hamni Kamai: Mawashigeri chudan – Ayumiashi Nagashitsuki jodan – Tsugiashi Sokutogeri gedan – Ushirogeri chudan – Gyaku Haito Uchi jodan

Kata:

–          Pinan Kata (1db)

–          Kushanku;

–          Naihanshi;

Kihon Kumite:

–          Ipponme

–          Nihonme

–          Sanbonme

–          Yonhonme

–          Gohonme

Kumite Kata: (2db)

–          Ipponme

–          Nihonme

–          Sanbonme

–          Yonhonme

–          Gohonme

Jiu – Kumite